Monday, 29/11/2021 - 22:21|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thẩm định chương trình, nội dung bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm trong trường phổ thông

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

                                                   Thạc sĩ, Đào Phan Thắng,

                                               Giám đốc TTGDTX tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 374/QĐ-SGD&ĐT ngày 2/4/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình bồi dưỡng giáo viên, ngày 9/4/2019, tại Hội trường C của Sở Giáo dục và Đào tạo, dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Hội đồng thẩm định cùng 10 thành viên trong Hội đồng tổ chức Hội nghị để thẩm định nội dung, chương trình bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng, lộ trình và các điều kiện thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông.

Sau phần giới thiệu và công bố Quyết định củađồng chí Trịnh Văn Tâm-Chánh văn phòng Sở, Tiến sỹ Hoàng văn Thi đặt vấn đề về nội dung hội nghị thẩm định và yêu cầu đồng chí Đào Phan Thắng, Giám đốc Trung tâm thay mặt Hội đồng biên soạn tài liệu báo cáo các nội dung trước hội đồng thẩm định của Sở. Đồng chí Thắng đã trình bầy cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng khung chương trình bồi dưỡng, nội dung từng chuyên đề, kế hoạch bồi dưỡng, lộ trình và các điều kiện thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông.

Nội dung báo cáo về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông của Trung tâm GDTX tỉnh trước Hội đồng thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa gồm:

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chương trình bồi dưỡng.

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

          Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

Căn cứThông tư số: 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục ph thông;

Căn cứ Thông tư số: 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường ph thông;

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ trường Tiểu học; Thông tư 12/2011/ TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;Thông tư 28/2009/ TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

        Căn cứ báo cáo Tổng kết các năm học giai đoạn 2010-2018 của Sở Giáo dục và Đảo tạo Thanh Hóa và các Báo cáo tình hình KT-XH hàng năm của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm giai đoạn 2010-2018;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-CT ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá về quy mô đào tạo bồi dưỡng (trong đó nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQL các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học, các Phòng Giáo dục, Trung tâm dạy nghề, TTGDTX-DN huyện, thị xã, TP) đối với Trung tâm GDTX tỉnh;

 Căn cứ khả năng, điều kiện đáp ứng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, đặc biệt là uy tín và kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh;

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GD&ĐT ban hành, mục tiêu chương trình nhằmhình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; hình thành những năng lực chung phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; hình thành những năng lực đặc thù thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào chất lượng  đội ngũ giáo viên các cấp học, trong đó công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên có vị trí vô cùng quan trọng. Vì vậy, bồi dưỡng giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong bối cảnh mới cũng phải được quan tâm đúng mức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới các hoạt động liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp học trong trường phổ thông. Người giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông phải có đủ phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo theo cấp, bậc học; phải có năng lực sư phạm thích ứng, phải có kiến thức về tâm sinh lý học sinh, kỹ năng sống …. Cho nên,việc nghiên cứu, tiếp thu và áp dụng  các chuyên đề bồi dưỡng về nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trong thời kỳ mới là yêu cầu tất yếu.

 1. Các chuyên đề bồi dưỡng:

Chuyên đề 1: (5 tiết)

TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC THANH HÓA; THỰC TRẠNG

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên có được:

  1. Kiến thức

- Nắm được tổng quan về giáo dục Thanh Hóa  (những thành tựu, những khó khăn hạn chế khi thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục…); Tình hình công tác chủ nhiệm lớp hiện nay trên địa bàn tỉnh; sự cần thiết phải bồi dưỡng  nghiệp vụ cho GVCN lớp; một số nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo cấp học, bậc học; những  ảnh hưởng của công nghệ với giáo dục trong việc quản lý học sinh học tại trường..

- Hiểu rõ vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông theo quy định hiện hành.

  1. Kỹ năng

Có kỹ năng tổng hợp tình hình chung để áp dụng vào tổ chức và điều hành công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông theo quy định.

  1. Thái độ

Ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông để chủ động tích cực học tập nhằm thực hiện tốt vai trò của mình trong điều hành hoạt động chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả.

 

Chuyên đề 2 (5 tiết).

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC

CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên có được:

 1. Kiến thức

- Nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường phổ thông. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trong  giai đoạn hiện nay; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hành

- Tình hình công tác chủ nhiệm lớp hiện nay trên địa bàn tỉnh; sự cần thiết phải bồi dưỡng  nghiệp vụ cho GVCN lớp; một số nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo cấp học, bậc học;  ảnh hưởng của công nghệ với giáo dục trong việc quản lý học sinh học tại trường..

- Hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về tâm lý học đường, tâm sinh lý học sinh theo lứa tuổi ..

- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông theo quy định hiện hành.

 1. Kỹ năng

Giáo viên chủ nhiệm có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào tổ chức, điều hành công tác chủ nhiệm lớp trong trường PT theo quy định.

 1. Thái độ

Ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông để chủ động tích cực học tập nhằm thực hiện tốt vai trò của mình trong điều hành hoạt động chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả.

 

Chuyên đề 3 (5 tiết)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

1. Kiến thức: Nắm được vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp trong trường phổ thông với việc quản lý lớp học, quản lý hoạt động học của học sinh và việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học  sinh nhằm phát triển năng lực, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh tiếp cận tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Kỹ năng: Giáo viên có kỹ năng làm chủ nhiệm lớp, thành thạo các thao tác trong quản lý hoạt động học và đánh giá, xếp loại học sinh, hướng dẫn học sinh phương pháp học và tiếp cận tri thức mới.

3. Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị trong công việc được giao;có tinh thần hợp tác, chủ động trong công tác đánh giá, xếp loại học sinh trường phổ thông.

Chuyên đề 4 (5 tiết)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP VỚI VIỆC TỔ CHỨC

CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHO HỌC SINH

 1. Kiến thức:

- Nắm vững khái niệm, vị trí, vai trò của GVCN trong tổ chức các hoạt động thể; yêu cầu cơ bản của hoạt động tập thể và việc tổ chức các hoạt động tập thể của GVCN lớp trong trường phổ thông

- Xác định được nội dung các hoạt động cần thực hiện trong tổ chức các hoạt động tập thể của GV chủ nhiệm lớp trong trường PT và cách tiến hành các hoạt động đó theo yêu cầu đổi mới.

2. Kĩ năng:Vận dụng được các kiến thức vào triển khai tổ chức các hoạt động tập thể ở nhà trường PT theo đúng yêu cầu.

3. Thái độ : Ý thức được sự cần thiết phải đổi mới quản lí, tích cực, chủ động và quyết tâm trong tổ chức các hoạt động tập thể ở trường  phổ thông theo yêu cầu đổi mới.

 

Chuyên đề 5 (5 tiết)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG PHỔ THÔNG VỚI VIỆC PHỐI HỢP

 CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

          1. Kiến thức: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên sẽ nắm vững đối tượng, nội dung, phương pháp cốt yếu của công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

2. Kỹ năng : Học viên có một số kỹ năng cơ bản trong công tác phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

        3. Thái độ: Học viên ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công tác này, từ đó tập trung nghiên cứu nghiêm túc nội dung chuyên đề để vận dụng những kiến thức đã học vào nhiệm vụ phối hợp của người giáo viên chủ nhiệm.

          3. Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng:

          - Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

-  Nội dung, thời lượng bồi dưỡng: Nội dung theo chương trình đã được Sở GD&ĐT thẩm định.Thời lượng: 30 tiết/lớp

-  Hình thức, địa điểm tổ chức:Tập trung 4 ngày. Trong đó, 3 ngày học tập trung trên lớp và Hội thảo; 01 ngày nghiên cứu thực tế.

- Địa điểm tổ chức: Tại các huyện, thị, Thành phố và các trường THPT .

-  Các điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng

+ Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

      - Đội ngũ chuyên gia (Sở GD&ĐT)

      - Đội ngũ giáo viên tại TTGDTX tỉnh

+  Chương trình, tài liệu học tập:

- Chương trình: Do Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa xây dựng, được Hội đồng thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua chương trình khung.

-  Tài liệu học tập: Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa biên soạn

- Cơ sở vật chất:  Hội trường lớn: Ánh sáng, máy chiếu, loa đài, máy trợ giảng đầy đủ.

- Kinh phí: Do người học đóng góp trên cơ sở thu đủ bù chi hoặc NSNN hỗ trợ với mức: 300.000đ/HV/Lớp (80HV trở lên)

          -  Tổ chức thực hiện:Phương án tổ chức lớp và các nhóm hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quản lý căn cứ số lượng GVCN của từng đơn vị trường để tổ chức thành các lớp từ 80 đến 100 học viên/lớp đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Không triệu tập toàn bộ giáo viên chủ nhiệm trong 01 trường/1 lớp để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của nhà trường.

+ Mỗi lớp bồi dưỡng, mỗi nhóm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bao gồm giáo viên chủ nhiệm các vùng miền trong tỉnh: miền núi, trung du, đồng bằng, miền biển để giáo viên chủ nhiệm có cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý lớp tại các trường phổ thông.  

- Thời gian thực hiện: Từ Hè năm 2019 trở đi

          - Trách nhiệm của Trung tâm GDTX Tỉnh

- Tham mưu cho Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm. 

          - Xây dựng, chương trình, biên soạn tài liệu học tập; bổ sung điều chỉnh chương trình, tài liệu học tập hàng năm.

- Tổ chức triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT; điều phối giảng viên, giáo viên, báo cáo viên đảm bảo chất lượng bồi dưỡng;  Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ lớp học.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện (qua các phòng chức năng của Sở) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương thức tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo nội dung các chuyên đề bồi dưỡng do đồng chí Đào Phan Thắng thực hiện, toàn thể 10 thành viên trong Hội đồng thẩm định đã phát biểu đóng góp ý kiến, Chủ tịch Hội đồng thẩm định – Tiến Sỹ Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận:

Một là: Các thành viên trong Hội đồng đều thống nhất cao về sự cần thiết phải bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông, nhất là trong khi chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thống nhất với khung chương trình, các chuyên đề và nội dung chi tiết từng chuyên đề mà Trung tâm GDTX tỉnh đã xây dựng; yêu cầu Trung tâm chỉnh sửa, bổ sung theo những ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng.

Hai là:Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao đồng chí Vũ Mỹ Long, Phó Chánh Văn phòng Sởxây dựng mẫu Phiếunhận xét đánh giá gửi các thành viên lấy ý kiến về bộ Tài liệu thẩm định do Trung tâm biên soạn (saukhi chỉnh sửa, bổ sung theo những ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Ba là: Giao cho hai đồng chí Thư ký của Hội đồng (lãnh đạo phòng GDTrH và GDTH) tổng hợp ý kiến tại Hội nghị Thẩm định ngày 9/4/2019 và ý kiến từ các phiếu nhận xét của các thành viên hội đồngthẩm định, báo cáo Chủ tịch thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Bốn là: Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự chủ động, tích cực xây dựng khung chương trình, nội dung các chuyên đề và các thủ tục, trình tự mà Trung tâm GDTX tỉnh đã thực hiện; yêu cầu Trung tâm tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, nghiên cứu lộ trình, quy mô, phương thức thực hiện, điều kiện thực hiện để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong thời gian sớm nhất, phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

                                                Thanh Hóa, ngày 10/4/2019


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan