Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lại Thị Huệ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 10A10 - Vật lí - -
Tiết 210A9 - Vật lí - - - - -
Tiết 3 - 10A6 - Vật lí10A11 - Vật lí11B3 - Công nghệ11B10 - Công nghệ -
Tiết 411B10 - Công nghệ10A11 - Vật lí10A10 - Vật lí10A8 - Vật lí10A6 - Vật lí -
Tiết 511B3 - Công nghệ10A8 - Vật lí10A6 - Vật lí12C12 - Công nghệ10A9 - Vật lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10A8 - Vật lí - - 10A6 - Vật lí -
Tiết 3 - 10A8 - Vật lí - - 10A6 - Vật lí -
Tiết 4 - 10A6 - Vật lí - - - -
Tiết 5 - 10A6 - Vật lí - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp