Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - 10A5 - Công nghệ10A8 - Công nghệ10A5 - Công nghệ
Tiết 310A10 - Công nghệ - 10A10 - Công nghệ10A12 - Công nghệ10A7 - Công nghệ10A6 - Công nghệ
Tiết 410A7 - Công nghệ - 11B12 - Sinh học10A9 - Công nghệ10A9 - Công nghệ11B11 - Sinh học
Tiết 510A6 - Công nghệ - 10A8 - Công nghệ - 10A12 - Công nghệ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp