Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A1 - Sinh học - - 10A3 - Sinh học10A2 - Sinh học
Tiết 2 - - - - 10A4 - Công nghệ10A1 - Sinh học
Tiết 3 - 10A2 - Sinh học - - - -
Tiết 4 - 10A4 - Công nghệ - - - -
Tiết 5 - 10A3 - Sinh học - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp