Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C10 - Lịch Sử10A1 - Lịch Sử - 10A1 - Lịch Sử10A3 - Lịch Sử
Tiết 2 - 10A6 - Lịch Sử10A2 - Lịch Sử - 12C8 - Lịch Sử10A2 - Lịch Sử
Tiết 310A6 - Lịch Sử12C9 - Lịch Sử10A5 - Lịch Sử - 12C10 - Lịch Sử10A5 - Lịch Sử
Tiết 410A3 - Lịch Sử - - - 10A4 - Lịch Sử12C9 - Lịch Sử
Tiết 512C7 - Lịch Sử - 10A4 - Lịch Sử - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp