Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Huyền Thương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B6 - GDCD11B10 - GDCD11B2 - GDCD - 11B4 - GDCD
Tiết 212C7 - GDCD12C11 - GDCD12C8 - GDCD12C9 - GDCD - 12C10 - GDCD
Tiết 312C11 - GDCD11B3 - GDCD12C12 - GDCD11B11 - GDCD - 11B12 - GDCD
Tiết 412C10 - GDCD - 12C9 - GDCD11B5 - GDCD - 12C12 - GDCD
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp