Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1010A1110A1211B111B211B311B411B511B611B711B811B911B1011B1111B1212C112C212C312C412C512C612C712C812C912C1012C1112C12
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Vân Toán - Hạnh T Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Hải T Toán - Hùng T - Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Phú Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V - Ngoại ngữ - Nga A - Ngoại ngữ - Yến Toán - Thận Toán - Bình T Ngoại ngữ - Tú A Hóa học - Hương H Vật lí - Quyết - Vật lí - Hải L Toán - Minh GD QP-AN - Hải TD Ngữ văn - Hảo Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến
Tiết 3 Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Vân Toán - Hạnh T Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Hải T Toán - Hùng T - Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Phú Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V - Ngoại ngữ - Nga A - Ngoại ngữ - Yến Toán - Thận Toán - Bình T Ngoại ngữ - Tú A Hóa học - Hương H Vật lí - Quyết - Vật lí - Hải L Toán - Minh - Ngữ văn - Hảo Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến
Tiết 4 Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn Toán - Tú T - Toán - Hạnh T - - Ngữ văn - Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân - Toán - Hùng T Vật lí - Phú - Toán - Quang Vật lí - Tiến Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V - Toán - Thuỷ T Vật lí - Hải L Vật lí - Quyết Toán - Bình T - Toán - Hải T Vật lí - Duyên Toán - Chiến Vật lí - Dũng L Toán - Minh GD QP-AN - Hải TD Toán - Thận Ngoại ngữ - Hiếu
Tiết 5 Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn Toán - Tú T - Toán - Hạnh T - - Ngữ văn - Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân - Toán - Hùng T Vật lí - Phú - Toán - Quang Vật lí - Tiến Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V - Toán - Thuỷ T Vật lí - Hải L Vật lí - Quyết - - Toán - Hải T Vật lí - Duyên Toán - Chiến Vật lí - Dũng L Toán - Minh - Toán - Thận Ngoại ngữ - Hiếu
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hoà - Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Vân Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Hưng Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh - Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H Toán - Quang Vật lí - Phú Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V Toán - Hạnh T Ngoại ngữ - Yến - Hóa học - Hồng H Thể dục - Dũng TD Vật lí - Quyết Toán - Hải T Toán - Chiến Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Thiên TD Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu
Tiết 3 Toán - Hoà - Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Vân Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Hưng Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh - Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H Toán - Quang Vật lí - Phú Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V Toán - Hạnh T Ngoại ngữ - Yến - Hóa học - Hồng H Thể dục - Dũng TD Vật lí - Quyết Toán - Hải T Toán - Chiến Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Thiên TD Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu
Tiết 4 Thể dục - Quyền Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Toán - Hải T Toán - Hạnh T Vật lí - Huệ Thể dục - Hưng Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Thanh Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H Toán - Quang Vật lí - Phú Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T - Ngữ văn - Phương V Toán - LanT - Ngoại ngữ - Yến - Hóa học - Hồng H Vật lí - Quyết Toán - Bình T Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Thiên TD Toán - Chiến Vật lí - Dũng L Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo
Tiết 5 Thể dục - Quyền Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Toán - Hải T Toán - Hạnh T Vật lí - Huệ Thể dục - Hưng Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Thanh Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H Toán - Quang Vật lí - Phú Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T - Ngữ văn - Phương V Toán - LanT - Ngoại ngữ - Yến - Hóa học - Hồng H Vật lí - Quyết Toán - Bình T Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Thiên TD Toán - Chiến Vật lí - Dũng L Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Thể dục - Quyền Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Phương TD Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Vật lí - Phú Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong Vật lí - Hải L Toán - Bình T Toán - Bình T Hóa học - Hương H Toán - Hải T Vật lí - Duyên Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hảo Toán - Thận GD QP-AN - Hải TD
Tiết 3 Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Thể dục - Quyền Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Phương TD Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Vật lí - Phú Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong Vật lí - Hải L Toán - Bình T Hóa học - Hồng H Hóa học - Hương H Toán - Hải T Vật lí - Duyên Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hảo Toán - Thận -
Tiết 4 - Thể dục - Quyền Toán - Tú T Vật lí - Duyên Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - Xuân Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh Ngoại ngữ - Toàn - Vật lí - Hạnh L - Hóa học - Ngọc H Vật lí - Phú Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - LanT Ngoại ngữ - Yến Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Hóa học - Hồng H Thể dục - Dũng TD Vật lí - Hải L Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh - Toán - Minh Toán - Bình T GD QP-AN - Hải TD Ngữ văn - Hảo
Tiết 5 - Thể dục - Quyền Toán - Tú T Vật lí - Duyên Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - Xuân Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh Ngoại ngữ - Toàn - Vật lí - Hạnh L - Hóa học - Ngọc H Vật lí - Phú Toán - Quang Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - LanT Ngoại ngữ - Yến Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Hóa học - Hồng H Thể dục - Dũng TD Vật lí - Hải L Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh - Toán - Minh Toán - Bình T - Ngữ văn - Hảo
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hoàn Toán - Hoà - Toán - Hải T Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ Toán - Hạnh T Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Toán - Tú T Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H - - - - Ngoại ngữ - Hà A - - Toán - Minh Ngữ văn - Phong - Thể dục - Dũng TD Hóa học - Hồng H - Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Chiến Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Phương TD
Tiết 3 Hóa học - Hoàn Toán - Hoà - Toán - Hải T Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ Toán - Hạnh T Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Toán - Tú T Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H - - - - Ngoại ngữ - Hà A - - Toán - Minh Ngữ văn - Phong - Thể dục - Dũng TD Hóa học - Hồng H - Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Chiến Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Phương TD
Tiết 4 Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD - Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Ngoại ngữ - Toàn - Toán - Hải T Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T - Ngoại ngữ - Hà A - - - - - - Toán - Hạnh T Ngữ văn - Phong Toán - Thận - Vật lí - Hải L Vật lí - Quyết Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến
Tiết 5 Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD - Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Ngoại ngữ - Toàn - Toán - Hải T Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T - Ngoại ngữ - Hà A - - - - - - Toán - Hạnh T Ngữ văn - Phong Toán - Thận - Vật lí - Hải L Vật lí - Quyết - Ngoại ngữ - - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp