Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Lan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B8 - Toán - - 12B9 - Toán12B8 - Toán
Tiết 2 - 12B8 - Toán - - 12B9 - Toán10C9 - Toán
Tiết 3 - 10C9 - Toán - 12B8 - Toán10C9 - Toán12B9 - Toán
Tiết 4 - 10C9 - Toán - - - 12B9 - Toán
Tiết 5 - - - 12B9 - Toán12B8 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B9 - Toán12B8 - Toán - 12B9 - Toán -
Tiết 3 - 12B9 - Toán12B8 - Toán - 12B9 - Toán -
Tiết 4 - 10C9 - Toán10C9 - Toán - 12B8 - Toán -
Tiết 5 - 10C9 - Toán10C9 - Toán - 12B8 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp