Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lại Thị Huệ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B3 - Vật lí - - - 12B12 - Vật lí
Tiết 2 - 11A9 - Vật lí - 12B3 - Vật lí - 11A6 - Vật lí
Tiết 3 - 11A8 - Vật lí12B3 - Vật lí12B12 - Vật lí - 11A9 - Vật lí
Tiết 4 - - 12B3 - Công nghệ11A8 - Vật lí - 12B2 - Công nghệ
Tiết 5 - - 11A6 - Vật lí11A6 - Vật lí - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 12B3 - Vật lí -
Tiết 3 - - - - 12B3 - Vật lí -
Tiết 4 - 12B3 - Vật lí11A6 - Vật lí - 11A6 - Vật lí -
Tiết 5 - 12B3 - Vật lí11A6 - Vật lí - 11A6 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp