Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thu Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 12B9 - Hóa học12B11 - Hóa học12B10 - Hóa học
Tiết 2 - - - 12B10 - Hóa học - -
Tiết 3 - 12B6 - Hóa học12B5 - Hóa học - 12B6 - Hóa học12B7 - Hóa học
Tiết 4 - 12B5 - Hóa học12B11 - Hóa học - 12B5 - Hóa học12B6 - Hóa học
Tiết 5 - 12B7 - Hóa học12B9 - Hóa học - 12B7 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp