Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A2 - Sinh học11A3 - Sinh học - 11A1 - Sinh học
Tiết 2 - - 11A1 - Sinh học11A1 - Sinh học - -
Tiết 3 - - - - - 11A2 - Sinh học
Tiết 411A3 - Sinh học - - - - 11A3 - Sinh học
Tiết 511A2 - Sinh học - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp