Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Xuân Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C5 - Tin học - - -
Tiết 2 - - 10C6 - Tin học - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 410C3 - Tin học - - - 10C6 - Tin học -
Tiết 510C5 - Tin học - - - 10C3 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp