Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Xuân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A6 - Ngữ văn11A4 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn - 11A4 - Ngữ văn
Tiết 2 - 11A6 - Ngữ văn - 11A8 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn11A4 - Ngữ văn
Tiết 3 - 11A4 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn11A3 - Ngữ văn
Tiết 411A7 - Ngữ văn - 11A3 - Ngữ văn - 11A7 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn
Tiết 511A8 - Ngữ văn - 11A3 - Ngữ văn11A3 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A8 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 11A8 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp