Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C1 - Lịch Sử - 12B10 - Lịch Sử - - 10C11 - Lịch Sử
Tiết 312B9 - Lịch Sử - 12B12 - Lịch Sử10C6 - Lịch Sử10C2 - Lịch Sử10C10 - Lịch Sử
Tiết 410C8 - Lịch Sử - 10C12 - Lịch Sử12B9 - Lịch Sử12B8 - Lịch Sử12B8 - Lịch Sử
Tiết 512B7 - Lịch Sử - 12B7 - Lịch Sử12B12 - Lịch Sử12B10 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp