Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Xuân Bính

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A11 - GDCD10C3 - GDCD - - -
Tiết 210C5 - GDCD11A1 - GDCD10C9 - GDCD - - -
Tiết 310C11 - GDCD10C7 - GDCD - 10C1 - GDCD - -
Tiết 411A6 - GDCD - - 11A2 - GDCD11A12 - GDCD -
Tiết 5 - - - - 11A4 - GDCD -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp