Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Huyền Thương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C12 - GDCD10C6 - GDCD - 12B3 - GDCD -
Tiết 2 - 12B4 - GDCD10C2 - GDCD10C8 - GDCD12B6 - GDCD -
Tiết 3 - 12B5 - GDCD - 12B11 - GDCD12B10 - GDCD -
Tiết 4 - 10C10 - GDCD - 12B12 - GDCD10C4 - GDCD -
Tiết 5 - - - 12B2 - GDCD - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp