Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Đình Chiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C6 - Chào cờ - - - - -
Tiết 2 - 10C12 - Toán - 10C6 - Toán - -
Tiết 310C6 - Toán10C12 - Toán - 10C12 - Toán - 10C6 - Toán
Tiết 410C6 - Toán10C5 - Toán - 10C5 - Toán - 10C5 - Toán
Tiết 510C12 - Toán - - 10C5 - Toán - 10C6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C6 - Toán10C5 - Toán - - 10C12 - Toán -
Tiết 310C6 - Toán10C5 - Toán - - 10C12 - Toán -
Tiết 410C5 - Toán10C12 - Toán - - 10C6 - Toán -
Tiết 510C5 - Toán10C12 - Toán - - 10C6 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp