Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Linh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A2 - Ngoại ngữ - - 11A3 - Ngoại ngữ -
Tiết 2 - 10C5 - Ngoại ngữ - - 11A2 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 11A3 - Ngoại ngữ - 10C5 - Ngoại ngữ - -
Tiết 4 - - - 11A3 - Ngoại ngữ10C5 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - - - 11A2 - Ngoại ngữ10C5 - Ngoại ngữ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 10C5 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - - - - 10C5 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 10C5 - Ngoại ngữ - - - -
Tiết 5 - 10C5 - Ngoại ngữ - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp