Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B5 - Thể dục12B6 - Thể dục - - -
Tiết 2 - 12B5 - Thể dục12B6 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 12B7 - Thể dục12B4 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 12B7 - Thể dục12B4 - Thể dục - - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C5 - Thể dục - 10C9 - Thể dục - - -
Tiết 310C5 - Thể dục - 10C9 - Thể dục - - -
Tiết 410C8 - Thể dục10C6 - Thể dục10C7 - Thể dục - - -
Tiết 510C8 - Thể dục10C6 - Thể dục10C7 - Thể dục - - -

Trang chủ | Danh sách lớp