Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bích

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A12 - Toán11A12 - Toán11A4 - Toán10C11 - Toán -
Tiết 2 - 11A12 - Toán11A12 - Toán11A4 - Toán10C11 - Toán -
Tiết 3 - 10C11 - Toán11A4 - Toán - 11A4 - Toán -
Tiết 4 - - 10C11 - Toán11A12 - Toán - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A12 - Toán10C11 - Toán - - 11A4 - Toán -
Tiết 311A12 - Toán10C11 - Toán - - 11A4 - Toán -
Tiết 411A4 - Toán11A12 - Toán - - 10C11 - Toán -
Tiết 511A4 - Toán11A12 - Toán - - 10C11 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp