Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 _
TKB có tác dụng từ: 30/09/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10C110C210C310C410C510C610C710C810C910C1010C1110C1211A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1111A1212B112B212B312B412B512B612B712B812B912B1012B1112B12
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Thận Hóa học - Hồng Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Phương TD Toán - Chiến Toán - Bình T Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo - Ngoại ngữ - Hiếu Thể dục - Dũng TD Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Thể dục - Hưng Toán - Hạnh T - Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích Vật lí - Hạnh L Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Toán - Thảo Vật lí - Tiến - Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V - Toán - Thuỷ T
Tiết 3 Toán - Thận Hóa học - Hồng Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Phương TD Toán - Chiến Toán - Bình T Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo - Ngoại ngữ - Hiếu Thể dục - Dũng TD Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Thể dục - Hưng Toán - Hạnh T - Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích Vật lí - Hạnh L Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Toán - Thảo Vật lí - Tiến - Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V - Toán - Thuỷ T
Tiết 4 - Toán - Thận Toán - Bình T Toán - Minh Toán - Chiến - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD - Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo - Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Toán - Bích Toán - Hạnh T Toán - Tú T Thể dục - Hưng Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Hà A - Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Nam V Ngoại ngữ - Nga A - Ngoại ngữ - Yến
Tiết 5 - Toán - Thận Toán - Bình T Toán - Minh Toán - Chiến - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD - Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo - Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Toán - Bích Toán - Hạnh T Toán - Tú T Thể dục - Hưng Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Ngoại ngữ - Hà A - Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Nam V Ngoại ngữ - Nga A - Ngoại ngữ - Yến
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hồng Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hương H Toán - Chiến Ngoại ngữ - Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Toán - Tú T - Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Toán - Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thảo Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến -
Tiết 3 Hóa học - Hồng Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hương H Toán - Chiến Ngoại ngữ - Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Toán - Tú T - Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Toán - Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thảo Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến -
Tiết 4 Toán - Thận - - Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Linh Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn - Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích - Hóa học - Ngọc H Vật lí - Huệ Toán - Thảo Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Hà A Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Toán - Minh Toán - Hạnh T -
Tiết 5 Toán - Thận - - Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Linh Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn - Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích - Hóa học - Ngọc H Vật lí - Huệ Toán - Thảo Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Hà A Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Toán - Minh Toán - Hạnh T -
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Thể dục - Thiên TD Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H - Ngoại ngữ - - Vật lí - Loan Thể dục - Phương TD Toán - Bình T Ngoại ngữ - Hiếu Thể dục - Quyền Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn - Ngữ văn - Thanh Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L - Ngoại ngữ - Hà A - Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Toán - LanT - - Toán - Hạnh T Ngữ văn - Phong
Tiết 3 Thể dục - Thiên TD Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H - Ngoại ngữ - - Vật lí - Loan Thể dục - Phương TD Toán - Bình T Ngoại ngữ - Hiếu Thể dục - Quyền Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn - Ngữ văn - Thanh Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L - Ngoại ngữ - Hà A - Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Toán - LanT - - Toán - Hạnh T Ngữ văn - Phong
Tiết 4 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Vật lí - Duyên Thể dục - Phương TD - Toán - LanT - Thể dục - Quyền Ngoại ngữ - Hiếu Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD Toán - Hạnh T Vật lí - Huệ - Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L - Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Ngoại ngữ - Nga A - - Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Tiết 5 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Vật lí - Duyên Thể dục - Phương TD - Toán - LanT - Thể dục - Quyền Ngoại ngữ - Hiếu Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD Toán - Hạnh T Vật lí - Huệ - Ngoại ngữ - Tú A Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L - Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Ngoại ngữ - Nga A - - Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Ngoại ngữ - Toán - Minh Ngoại ngữ - Linh Vật lí - Duyên Vật lí - Hải L Vật lí - Loan Ngoại ngữ - Oanh Toán - Bình T Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - Bích Vật lí - Tuấn - Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T - Vật lí - Huệ - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A - - Toán - LanT Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Ngoại ngữ - Yến
Tiết 3 Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Ngoại ngữ - Toán - Minh Ngoại ngữ - Linh Vật lí - Duyên Vật lí - Hải L Vật lí - Loan Ngoại ngữ - Oanh Toán - Bình T Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - Bích Vật lí - Tuấn - Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T - Vật lí - Huệ - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A - - Toán - LanT Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Ngoại ngữ - Yến
Tiết 4 Vật lí - Hải L Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Toán - Chiến Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền Toán - Bích - Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - Tú T Vật lí - Duyên - Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Tú A Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Toán - Đại T - Hóa học - Ngọc H - Toán - Thảo - Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong
Tiết 5 Vật lí - Hải L Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Toán - Chiến Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền Toán - Bích - Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - Tú T Vật lí - Duyên - Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Tú A Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Toán - Đại T - Hóa học - Ngọc H - Toán - Thảo - Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - Ngoại ngữ - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - Ngoại ngữ - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp