Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 -
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10C110C210C310C410C510C610C710C810C910C1010C1110C1211A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1111A1212B112B212B312B412B512B612B712B812B912B1012B1112B12
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Bình T Ngoại ngữ - Oanh Toán - Chiến Ngoại ngữ - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V Ngoại ngữ - Hiếu Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Vân - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thảo - Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Toán - Minh Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Tiết 3 Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Bình T Ngoại ngữ - Oanh Toán - Chiến Ngoại ngữ - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V Ngoại ngữ - Hiếu Hóa học - Hoàn Toán TC - Hoà Vật lí - Dũng L Thể dục - Dũng TD Ngoại ngữ - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Toán TC - Tú T Ngữ văn - Dung V T.Anh TC - Vân - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Ngoại ngữ - Hà A Toán - Thảo - Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Toán - Minh Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Tiết 4 Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L Toán - Minh Vật lí - Quyết Toán - Chiến Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hảo Vật lý TC - Tuấn Thể dục - Dũng TD Hóa học TC - Hải H Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán TC - Tú T T.Anh TC - Tú A Vật lí - Huệ Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD - - Hóa học - Ngọc H Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Vật lí - Tiến - Ngoại ngữ - Hà A Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong
Tiết 5 Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L Toán - Minh Vật lí - Quyết Toán - Chiến Ngoại ngữ - Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Hóa học - Hải H Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Tú T Ngoại ngữ - Tú A Vật lí - Huệ Ngữ văn - Dung V Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD - - Hóa học - Ngọc H Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Vật lí - Tiến - Ngoại ngữ - Hà A Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phong
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Linh Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Toán - LanT - Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Vân Thể dục - Hưng Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V Toán - D. Hạnh T Ngữ văn - Phong
Tiết 3 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Linh Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Toán - LanT - Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Chiến Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn T.Anh TC - Vân Thể dục - Hưng Toán TC - Đại T Thể dục - Hải TD Ngữ văn - Thanh T.Anh TC - Toàn Toán TC - Bích Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Nga A Ngoại ngữ - Yến Ngữ văn - Phương V Toán - D. Hạnh T Ngữ văn - Phong
Tiết 4 - Hóa học - Hồng Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Toán - Chiến Vật lí - Duyên Thể dục - Phương TD Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Bích Thể dục - Quyền Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Toán - D. Hạnh T T.Anh TC - Vân - Thể dục - Hưng - - Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Toán TC - Đại T Ngữ văn - Thanh Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Toán - LanT Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Ngoại ngữ - Yến
Tiết 5 - Hóa học - Hồng Ngoại ngữ - Vật lí - Loan Toán - Chiến Vật lí - Duyên Thể dục - Phương TD Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Bích Thể dục - Quyền Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Toán - D. Hạnh T Ngoại ngữ - Vân - Thể dục - Hưng - - Ngoại ngữ - Toàn Thể dục - Hải TD Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phương V Toán - LanT Ngoại ngữ - Nga A Ngữ văn - Phong Ngoại ngữ - Yến
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Hải L Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hương H Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hảo Thể dục - Quyền - Toán - Hoà Vật lí - Tuấn Toán - D. Hạnh T Vật lí - Duyên Ngoại ngữ - Tú A - Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Hà A - - - - -
Tiết 3 Vật lí - Hải L Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hương H Thể dục - Phương TD Ngoại ngữ - Toán - Bình T Toán - Minh Ngoại ngữ - Oanh Ngữ văn - Hảo Thể dục - Quyền - Toán TC - Hoà Vật lý TC - Tuấn Toán TC - D. Hạnh T Vật lí - Duyên T.Anh TC - Tú A - Toán TC - L. Hạnh T Vật lí - Huệ T.Anh TC - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Hạnh L Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Ngoại ngữ - Hà A - - - - -
Tiết 4 Toán - Thận Hóa học - Hồng Ngoại ngữ - Thể dục - Thiên TD - Vật lí - Duyên Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Phương TD Thể dục - Quyền - Ngữ văn - Hảo Thể dục - Dũng TD - Hóa học - Hải H Toán TC - D. Hạnh T Toán TC - L. Hạnh T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn T.Anh TC - Tú A Toán TC - Đại T T.Anh TC - Toàn - Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Vật lí - Huệ - Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T - - - - -
Tiết 5 Toán - Thận Hóa học - Hồng Ngoại ngữ - Thể dục - Thiên TD - Vật lí - Duyên Vật lí - Hải L Ngoại ngữ - Oanh Thể dục - Phương TD Thể dục - Quyền - Ngữ văn - Hảo Thể dục - Dũng TD - Hóa học - Hải H Toán - D. Hạnh T Toán - L. Hạnh T Ngoại ngữ - Vân Vật lí - Tuấn Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn - Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Vật lí - Hạnh L Vật lí - Huệ - Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T - - - - -
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H Ngoại ngữ - Linh Toán - Chiến - Vật lí - Loan Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Toán - Bích Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - D. Hạnh T Vật lí - Tuấn Toán - Tú T Toán - L. Hạnh T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Dung V Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T - Vật lí - Huệ Toán - Thảo - Ngoại ngữ - Hà A - Ngoại ngữ - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Toán - Thuỷ T
Tiết 3 Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H Ngoại ngữ - Linh Toán - Chiến - Vật lí - Loan Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T Toán - Bích Ngoại ngữ - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Toán - D. Hạnh T Vật lí - Tuấn Toán - Tú T Toán - L. Hạnh T Ngoại ngữ - Tú A Toán - Đại T Ngoại ngữ - Toàn Ngữ văn - Dung V Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T - Vật lí - Huệ Toán - Thảo - Ngoại ngữ - Hà A - Ngoại ngữ - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Ngoại ngữ - Yến Toán - Thuỷ T
Tiết 4 Thể dục - Thiên TD - - Vật lí - Loan Vật lí - Quyết - Toán - Bình T - - Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến - Vật lí - Tuấn - - Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Dũng TD Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích Hóa học - Ngọc H - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A - Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngoại ngữ - Nga A Toán - D. Hạnh T Ngoại ngữ - Yến
Tiết 5 Thể dục - Thiên TD - - Vật lí - Loan Vật lí - Quyết - Toán - Bình T - - Ngoại ngữ - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến - Vật lí - Tuấn - - Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ Ngoại ngữ - Tú A Thể dục - Dũng TD Ngữ văn - Dung V Toán - Tú T Ngoại ngữ - Toàn Toán - Bích Hóa học - Ngọc H - Toán - Thảo Ngoại ngữ - Hà A - Toán - Thuỷ T - Toán - LanT Ngữ văn - Nam V Ngoại ngữ - Nga A Toán - D. Hạnh T Ngoại ngữ - Yến
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - Ngoại ngữ - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - Ngoại ngữ - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngoại ngữ - Toàn - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp