Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Thận

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C1 - Chào cờ - 10C2 - Toán - - -
Tiết 210C1 - Toán - 10C1 - Toán - - -
Tiết 3 - 10C1 - Toán - - - -
Tiết 410C2 - Toán10C1 - Toán - - - -
Tiết 510C2 - Toán10C2 - Toán - - - 10C1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C2 - Toán - 10C2 - Toán -
Tiết 3 - - 10C2 - Toán - 10C2 - Toán -
Tiết 410C1 - Toán - 10C1 - Toán - - -
Tiết 510C1 - Toán - 10C1 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp