Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Thị Ngọc Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A10 - Chào cờ11A6 - Toán - 11A10 - Toán - -
Tiết 211A10 - Toán11A6 - Toán - 11A10 - Toán - -
Tiết 3 - 11A10 - Toán - - 11A10 - Toán -
Tiết 4 - - - - 11A6 - Toán -
Tiết 5 - - - - 11A6 - Toán11A10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A10 - Toán - - 11A6 - Toán -
Tiết 3 - 11A10 - Toán - - 11A6 - Toán -
Tiết 4 - 11A6 - Toán - - 11A10 - Toán -
Tiết 5 - 11A6 - Toán - - 11A10 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp