Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Hồ Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C3 - Chào cờ - - - - -
Tiết 2 - - - - 10C10 - Toán -
Tiết 310C10 - Toán10C7 - Toán10C3 - Toán - 10C10 - Toán -
Tiết 410C3 - Toán10C7 - Toán10C7 - Toán - 10C3 - Toán10C10 - Toán
Tiết 510C7 - Toán - - - 10C3 - Toán10C3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C7 - Toán10C3 - Toán10C10 - Toán - 10C7 - Toán -
Tiết 310C7 - Toán10C3 - Toán10C10 - Toán - 10C7 - Toán -
Tiết 410C3 - Toán - - - 10C10 - Toán -
Tiết 510C3 - Toán - - - 10C10 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp