Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Minh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C8 - Chào cờ - - 10C4 - Toán10C8 - Toán -
Tiết 2 - - - 10C4 - Toán10C8 - Toán -
Tiết 310C8 - Toán - - - - 10C8 - Toán
Tiết 412B10 - Toán12B10 - Toán - - 10C4 - Toán -
Tiết 512B10 - Toán12B10 - Toán - - 10C4 - Toán10C8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B10 - Toán12B10 - Toán10C4 - Toán - 10C8 - Toán -
Tiết 312B10 - Toán12B10 - Toán10C4 - Toán - 10C8 - Toán -
Tiết 410C8 - Toán10C4 - Toán - - - -
Tiết 510C8 - Toán10C4 - Toán - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp