Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A8 - Hóa học11A6 - Hóa học11A10 - Hóa học11A6 - Hóa học
Tiết 2 - - 11A11 - Hóa học - 11A11 - Hóa học11A12 - Hóa học
Tiết 3 - - 11A6 - Hóa học11A10 - Hóa học - 11A8 - Hóa học
Tiết 4 - - - 11A9 - Hóa học - 11A9 - Hóa học
Tiết 5 - - - 11A12 - Hóa học - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp