Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Tô Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - 10C10 - Hóa học -
Tiết 2 - - - - 10C12 - Hóa học -
Tiết 3 - 12B8 - Hóa học10C10 - Hóa học - 12B12 - Hóa học -
Tiết 4 - 10C9 - Hóa học10C9 - Hóa học12B12 - Hóa học - -
Tiết 5 - 10C12 - Hóa học12B8 - Hóa học10C11 - Hóa học10C11 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp