Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C1 - Sinh học10C4 - Sinh học - 10C9 - Sinh học10C3 - Sinh học
Tiết 2 - - 10C7 - Sinh học - - 10C5 - Sinh học
Tiết 3 - 10C8 - Sinh học - - 10C2 - Sinh học10C10 - Sinh học
Tiết 4 - 10C2 - Sinh học - - 10C1 - Sinh học10C4 - Sinh học
Tiết 5 - 10C11 - Sinh học - - 10C6 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp