Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Đan Phụng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 12B5 - Sinh học - 11A11 - Sinh học12B8 - Sinh học
Tiết 212B9 - Sinh học - 12B7 - Sinh học - 12B9 - Sinh học -
Tiết 311A12 - Sinh học - 12B8 - Sinh học - 12B6 - Sinh học -
Tiết 412B4 - Sinh học - 10C12 - Sinh học - 12B5 - Sinh học -
Tiết 512B6 - Sinh học - 12B4 - Sinh học - 12B7 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12B6 - Sinh học - - 12B5 - Sinh học
Tiết 3 - - 12B6 - Sinh học - - 12B5 - Sinh học
Tiết 4 - - 12B7 - Sinh học - - 12B4 - Sinh học
Tiết 5 - - 12B7 - Sinh học - - 12B4 - Sinh học

Trang chủ | Danh sách lớp