Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C10 - Công nghệ10C10 - Công nghệ - 10C11 - Công nghệ
Tiết 2 - - 11A1 - Sinh học - - 10C12 - Công nghệ
Tiết 3 - - - 11A1 - Sinh học - 11A3 - Sinh học
Tiết 4 - - 11A3 - Sinh học10C11 - Công nghệ10C12 - Công nghệ -
Tiết 5 - - - 11A2 - Sinh học11A2 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp