Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C4 - Tin học - 10C8 - Tin học10C2 - Tin học10C8 - Tin học
Tiết 2 - 10C9 - Tin học - 11A8 - Tin học - 10C2 - Tin học
Tiết 310C1 - Tin học - - 10C7 - Tin học10C9 - Tin học11A11 - Tin học
Tiết 411A9 - Tin học - - 11A10 - Tin học11A12 - Tin học10C1 - Tin học
Tiết 511A6 - Tin học - - 10C4 - Tin học10C7 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp