Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thành Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C11 - Tin học - 12B10 - Tin học - 10C12 - Tin học
Tiết 2 - 12B3 - Tin học - 12B3 - Tin học - 10C10 - Tin học
Tiết 312B11 - Tin học - 12B5 - Tin học - - 12B10 - Tin học
Tiết 412B8 - Tin học10C12 - Tin học10C10 - Tin học12B8 - Tin học - 12B4 - Tin học
Tiết 510C11 - Tin học12B4 - Tin học12B11 - Tin học12B5 - Tin học - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp