Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Xuân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 11A8 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn
Tiết 2 - 11A7 - Ngữ văn - - 11A8 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn
Tiết 3 - 11A8 - Ngữ văn - 11A4 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn
Tiết 4 - - - 11A4 - Ngữ văn - 11A6 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - 11A4 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp