Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C10 - Lịch Sử - 10C8 - Lịch Sử10C10 - Lịch Sử - 10C11 - Lịch Sử
Tiết 312B8 - Lịch Sử - 10C12 - Lịch Sử10C1 - Lịch Sử10C1 - Lịch Sử12B12 - Lịch Sử
Tiết 410C11 - Lịch Sử - 10C2 - Lịch Sử10C6 - Lịch Sử10C6 - Lịch Sử12B7 - Lịch Sử
Tiết 510C12 - Lịch Sử - 12B10 - Lịch Sử10C2 - Lịch Sử10C8 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - 12B8 - Lịch Sử
Tiết 3 - - - - - 12B8 - Lịch Sử
Tiết 412B12 - Lịch Sử - - - - 12B10 - Lịch Sử
Tiết 512B12 - Lịch Sử - - - - 12B10 - Lịch Sử

Trang chủ | Danh sách lớp