Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Huyền Thương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C8 - GDCD12B12 - GDCD12B2 - GDCD -
Tiết 210C4 - GDCD - 12B6 - GDCD - 12B5 - GDCD -
Tiết 310C12 - GDCD - 10C6 - GDCD12B4 - GDCD12B11 - GDCD -
Tiết 4 - - 12B3 - GDCD10C10 - GDCD10C2 - GDCD -
Tiết 5 - - - 12B10 - GDCD - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12B12 - GDCD - - 12B10 - GDCD
Tiết 3 - - 12B12 - GDCD - - 12B10 - GDCD
Tiết 4 - - XH(B1-B7) - GDCD - - 12B11 - GDCD
Tiết 5 - - XH(B1-B7) - GDCD - - 12B11 - GDCD

Trang chủ | Danh sách lớp