Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phượng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B9 - Chào cờ - 11A5 - GDCD - 12B9 - GDCD12B1 - GDCD
Tiết 212B8 - GDCD - - - 11A10 - GDCD11A8 - GDCD
Tiết 3 - - 11A3 - GDCD - - 11A7 - GDCD
Tiết 4 - - 11A9 - GDCD - 12B7 - GDCD -
Tiết 5 - - - - - 12B9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 12B9 - GDCD -
Tiết 3 - - - - 12B9 - GDCD -
Tiết 4 - - - - 12B8 - GDCD -
Tiết 5 - - - - 12B8 - GDCD -

Trang chủ | Danh sách lớp