Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Lý

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C6 - T. Anh - 10C6 - T. Anh10C7 - T. Anh10C7 - T. Anh
Tiết 2 - 10C6 - T. Anh - 10C7 - T. Anh10C3 - T. Anh10C7 - T. Anh
Tiết 3 - 10C3 - T. Anh - - 10C6 - T. Anh10C1 - T. Anh
Tiết 4 - - - 10C3 - T. Anh - 10C3 - T. Anh
Tiết 5 - - - 10C1 - T. Anh10C1 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C3 - T. Anh10C6 - T. Anh10C6 - T. Anh - - -
Tiết 310C3 - T. Anh10C6 - T. Anh10C6 - T. Anh - - -
Tiết 410C7 - T. Anh10C3 - T. Anh10C7 - T. Anh - - -
Tiết 510C7 - T. Anh10C3 - T. Anh10C7 - T. Anh - - -

Trang chủ | Danh sách lớp