Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B10 - T. Anh - 12B8 - T. Anh - -
Tiết 2 - 12B10 - T. Anh - 12B8 - T. Anh - -
Tiết 3 - 12B3 - T. Anh12B2 - T. Anh - 12B10 - T. Anh -
Tiết 4 - 12B3 - T. Anh12B2 - T. Anh - 12B8 - T. Anh -
Tiết 5 - - 12B3 - T. Anh - 12B2 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B8 - T. Anh12B3 - T. Anh12B10 - T. Anh - - -
Tiết 312B8 - T. Anh12B3 - T. Anh12B10 - T. Anh TC - - -
Tiết 412B10 - T. Anh12B2 - T. Anh12B8 - T. Anh TC - - -
Tiết 512B10 - T. Anh12B2 - T. Anh12B8 - T. Anh - - -

Trang chủ | Danh sách lớp