Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Linh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A3 - T. Anh - - 11A3 - T. Anh -
Tiết 2 - 11A2 - T. Anh - 10C5 - T. Anh11A2 - T. Anh -
Tiết 3 - - - 11A2 - T. Anh10C5 - T. Anh -
Tiết 4 - 10C5 - T. Anh - - - -
Tiết 5 - 10C5 - T. Anh - 11A3 - T. Anh - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 10C5 - T. Anh -
Tiết 3 - - - - 10C5 - T. Anh -
Tiết 4 - 10C5 - T. Anh - - - -
Tiết 5 - 10C5 - T. Anh - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp