Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Thanh Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A1 - T. Anh11A1 - T. Anh - -
Tiết 211A8 - T. Anh - - - 11A7 - T. Anh -
Tiết 311A8 - T. Anh - 11A5 - T. Anh11A8 - T. Anh11A7 - T. Anh -
Tiết 411A5 - T. Anh - 11A8 - T. Anh11A7 - T. Anh11A5 - T. Anh -
Tiết 511A1 - T. Anh - - 11A7 - T. Anh11A5 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A8 - T. Anh11A5 - T. Anh - - 11A5 - T. Anh -
Tiết 311A8 - T. Anh11A5 - T. Anh - - 11A5 - T. Anh -
Tiết 411A7 - T. Anh11A8 - T. Anh - - 11A7 - T. Anh -
Tiết 511A7 - T. Anh11A8 - T. Anh - - 11A7 - T. Anh -

Trang chủ | Danh sách lớp