Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thanh Thiên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B8 - Thể dục12B10 - Thể dục - - -
Tiết 2 - 12B8 - Thể dục12B10 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 12B11 - Thể dục12B12 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 12B11 - Thể dục12B12 - Thể dục - - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C1 - Thể dục10C3 - Thể dục - 11A12 - Thể dục -
Tiết 3 - 10C1 - Thể dục10C3 - Thể dục - 11A12 - Thể dục -
Tiết 4 - 10C2 - Thể dục - - 10C4 - Thể dục -
Tiết 5 - 10C2 - Thể dục - - 10C4 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp