Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B5 - Thể dục12B4 - Thể dục - - -
Tiết 2 - 12B5 - Thể dục12B4 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 12B6 - Thể dục12B7 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 12B6 - Thể dục12B7 - Thể dục - - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C6 - Thể dục10C5 - Thể dục10C8 - Thể dục - - -
Tiết 310C6 - Thể dục10C5 - Thể dục10C8 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 10C7 - Thể dục10C9 - Thể dục - - -
Tiết 5 - 10C7 - Thể dục10C9 - Thể dục - - -

Trang chủ | Danh sách lớp