Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Võ Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 12B3 - Thể dục - 12B1 - Thể dục -
Tiết 2 - - 12B3 - Thể dục - 12B1 - Thể dục -
Tiết 3 - - 12B9 - Thể dục - 12B2 - Thể dục -
Tiết 4 - - 12B9 - Thể dục - 12B2 - Thể dục -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 11A3 - Thể dục - 11A8 - Thể dục -
Tiết 3 - - 11A3 - Thể dục - 11A8 - Thể dục -
Tiết 411A4 - Thể dục - 11A1 - Thể dục - 11A2 - Thể dục -
Tiết 511A4 - Thể dục - 11A1 - Thể dục - 11A2 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp