Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bích

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A12 - Toán - 10C11 - Toán11A12 - Toán -
Tiết 2 - 11A12 - Toán - 11A12 - Toán11A12 - Toán -
Tiết 3 - - - - 10C11 - Toán -
Tiết 4 - 10C11 - Toán - - 10C11 - Toán -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A12 - Toán10C11 - Toán - - - -
Tiết 311A12 - Toán10C11 - Toán - - - -
Tiết 410C11 - Toán11A12 - Toán - - - -
Tiết 510C11 - Toán11A12 - Toán - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp