Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phương Thảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 12B4 - Toán12B4 - Toán
Tiết 3 - - - 12B3 - Toán12B4 - Toán12B3 - Toán
Tiết 412B5 - Toán - - 12B5 - Toán12B3 - Toán12B3 - Toán
Tiết 512B5 - Toán - - 12B4 - Toán12B5 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B4 - Toán12B5 - Toán - - 12B4 - Toán -
Tiết 312B4 - Toán12B5 - Toán - - 12B4 - Toán -
Tiết 412B5 - Toán12B3 - Toán - - 12B3 - Toán -
Tiết 512B5 - Toán12B3 - Toán - - 12B3 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp