Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B11 - Địa Lí - 12B12 - Địa Lí - 10C1 - Địa Lí
Tiết 3 - 12B12 - Địa Lí - 12B7 - Địa Lí12B9 - Địa Lí10C2 - Địa Lí
Tiết 4 - 12B9 - Địa Lí - 12B10 - Địa Lí12B11 - Địa Lí12B10 - Địa Lí
Tiết 5 - 12B7 - Địa Lí - 12B8 - Địa Lí12B8 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B11 - Địa Lí - - 12B8 - Địa Lí12B12 - Địa Lí
Tiết 3 - 12B11 - Địa Lí - - 12B8 - Địa Lí12B12 - Địa Lí
Tiết 4 - - - - 12B10 - Địa Lí12B9 - Địa Lí
Tiết 5 - - - - 12B10 - Địa Lí12B9 - Địa Lí

Trang chủ | Danh sách lớp