Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Loan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C8 - Vật lí10C11 - Vật lí10C12 - Vật lí - 10C4 - Vật lí
Tiết 2 - 10C11 - Vật lí10C12 - Vật lí10C8 - Vật lí - 10C8 - Vật lí
Tiết 3 - 10C4 - Vật lí10C4 - Vật lí11A9 - Công nghệ - 11A10 - Công nghệ
Tiết 4 - - - - 11A9 - Công nghệ11A8 - Công nghệ
Tiết 5 - - - 11A10 - Công nghệ11A8 - Công nghệ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C8 - Vật lí10C4 - Vật lí - - - -
Tiết 310C8 - Vật lí10C4 - Vật lí - - - -
Tiết 410C4 - Vật lí10C8 - Vật lí - - - -
Tiết 510C4 - Vật lí10C8 - Vật lí - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp