Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Hồng Thắm

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B1 - Địa Lí12B6 - Địa Lí - 12B4 - Địa Lí -
Tiết 2 - - 12B5 - Địa Lí - - 12B3 - Địa Lí
Tiết 3 - 12B2 - Địa Lí12B1 - Địa Lí - 12B5 - Địa Lí11A1 - Địa Lí
Tiết 4 - - - - 12B4 - Địa Lí12B6 - Địa Lí
Tiết 5 - - 12B2 - Địa Lí - 12B3 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - XH(B1-B7) - Địa Lí
Tiết 5 - - - - - XH(B1-B7) - Địa Lí

Trang chủ | Danh sách lớp