Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: XH(B1-B7) - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Lịch Sử
Tiết 3 Lịch Sử
Tiết 4 GDCD Địa Lí
Tiết 5 GDCD Địa Lí